Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Juraj Ďuriš

sonicART
sonicART

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Prológ

 • Prológ

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Umenie zvuku

 • Hľadanie nového jazyka
 • Úcta k autorite
 • Rekotextualizácie významov
 • Súčasné prežívanie
 • Doba vše-zvuková
 • sonicART

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Umenie hluku

 • Doba ne-elektrická
 • Manifest umenia hluku (L’ARTE DEI RUMORI)
 • Doba elektrická | Hľadanie zvukového objektu
 • Elektroakustická hudba
 • John Cage – Budúcnosť hudby: Credo (1937)

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | sonicART

 • sonicART
 • sonicART a hudba
 • Film a video
 • Rozhlas
 • Hľadanie definície sonicARTu

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Diskusia

in: ZVUK V SÚČASNEJ HUDOBNEJ KOMPOZÍCII Traja skladatelia – tri pohľady
Ing. Juraj Ďuriš – Mgr. art. Alexander Mihalič, PhD. – Mgr. art. Marek Piaček, ArtD.

Vydalo EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná HB, 010 26 Žilina
Editorka doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
Technická redaktorka Mgr. Alena Klusková Návrh obálky Mgr. art. Marek Piaček, ArtD. Apretácia textu doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
Vytlačilo EDIS-vydavateľstvo ŽU v decembri 2012 ako svoju 3448. publikáciu
337 strán, AH 18,71, VH 19,25
1. vydanie, náklad 300 výtlačkov
ISBN 978-80-554-0612-1
Rukopis vo vydavateľstve neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou. www.edis.uniza.sk

Recenzenti: Prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. Doc. Jaroslav Šťastný, PhD.

Publikácia vyšla vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied prostredníctvom gran- tu VEGA 1/0096/09 Zvuk ako problém hudobnej estetiky. Pokus o etablovanie eko- estetických princípov v hudobno-estetickom myslení na Slovensku.

© Juraj Ďuriš, Alexander Mihalič, Marek Piaček 2012 Ed. Renáta Beličová 2012
ISBN 978-80-554-0612-1