Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | diskusia

sonicART
sonicART

LINKY:

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Prológ

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Umenie zvuku

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Umenie hluku

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | sonicART

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Diskusia

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Diskusia

Olivier MESSIAEN (skladateľ, Francúzsko)
„Ak by sme sa na naše storočie pozerali akoby z lietadla, uvideli by sme jedinú vec, ktorá toto storočie poznamenala – elektroakustickú hudbu. Existujú skladatelia, ktorí sa na ňu špecializujú, a skladatelia, ktorí sa jej nevenujú. Osobne sa ňou nezaoberám, nemám na to nadanie a som príliš starý. Myslím si, že elektroakustická hudba bola najdôležitejším vynálezom a poznamenala všetkých skladateľov, aj tých, ktorí sa jej nevenujú. Ja sám inštrumentujem a uvažujem inak, odkedy sa objavila elektroakustická hudba.
Dodám ešte jednu vec, ktorá je trochu smiešna. Veľa špecialistov na elektroakustickú hudbu sa snaží reprodukovať hluk. Tým sa zrušila hranica medzi zvukom a hlukom. Ja som sa uchýlil do prírody k najkrajšiemu hluku, hluku s melódiou, ku vtáčiemu spevu a neurobil som to zámerne, ale z lásky. Vtáčí spev nájdete v každom mojom diele.“20 (1987)

Ivan PARÍK (pedagóg, Slovensko)
„Elektroakustická hudba je pre mňa nesmierne inšpiratívnou z ďalšieho dôvodu. Ona totiž pomáha pri koncipovaní povedzme tradičnej, to nie je vhodné slovo ale neviem lepšie, orchestrálnej hudby. Ona totiž fantastickým spôsobom rozvíja myslenie skladateľa, jeho fantáziu, jeho zvukovú predstavivosť. Myslím si, že skladateľ, ktorý neokúsil prácu v elektroakustickom štúdiu vlastne sám seba ochudobňuje.
Mňa fascinuje vždy istý vnútorný vzťah medzi elektroakustickou hudbou a hudbou tradičnou. Preto som si vyberal na spracovanie rovnako tradičné texty Wiama Crofta, Okhegema, Johana Nepomuka Hummela, alebo som si vyberal na spracovanie svoje vlastné hudobné texty. Ono totiž v oblasti elektroakustickej hudby sa človek pohybuje v novom zvukovom priestore, ale ten zvukový priestor nie je vonkoncom vzdialený vývojovej kontinuite našej hudby a preto veľmi rád tvrdím: niet nehudobných zvukov, sú len hudobné alebo nehudobné súvislosti.
Ja osobne prichádzam do štúdia pripravený, ale to neznamená, že sa vyhýbam aj možnosti improvizácie, ktorá veľmi často vzniká tak, že komunikácia s mojím spolupracovníkom, či už to je ing. Janík, ing. Ďuriš, alebo Janko Backstuber, je taká … nie vždy viem exaktne vyjadriť, čo by som v túto chvíľu potreboval. Pretože opisovať zvuk je veľmi ťažké. Niekedy sa mi stáva, že mi môj spolupracovník navodí takú zvukovú podobu, že sa jej osobne chytím. Tá pomôže odvíjať ďalší proces, možno trochu inak ako som to predtým zamýšľal. Je to teda niečo, čo hovorí Stravinskij veľmi pekne vo svojich prednáškach, ktoré predniesol na Harvarde: nie vždy viem čo chcem, ale veľmi presne viem čo nechcem. On považuje improvizáciu za istý druh sliedenia, pri ktorom náhle, možno náhodou sa mu zjaví pod rukami súzvuk, ktorý sa stane potom možnosťou ďalšieho rozvíjania.”21 (1995)

Miro BÁZLIK (skladateľ, Slovensko)
„Bez trápenia sa priznám, že ani tou elektronikou som zo začiatku vôbec nebol nadšený. Pamätám si, že keď prišiel pán Patkowski z Poľska a doniesol nám ukážky elektronickej hudby (vtedy sa to tak nazývalo), ktorými nás doslova ohúril, tak v rámci nasledujúcej debaty som bol jedným z tých, ktorí mu urputne oponovali. Vravel som, že toto nemá nič spoločné s hudbou, že nám siahajú na našu svätú hudbu, čo tým vlastne sledujú, atď. V každom prípade to bol pre mňa veľký šok, keď to pustil z pásu a povedal: Toto je hudba. Trvalo zopár rokov, kým som sám seba presvedčil, že aj toto má veľký zmysel a dnes som už absolútne presvedčený, že to ani ináč nemohlo byť.”22 (1996)

Milan SLAVICKÝ (skladateľ, režisér, publicista, Česko)
„Do akej miery elektroakustická hudba prežije, bude kompatibilná a schopná súťaže s inými médiami, je ťažké prorokovať. Vývoj ide úžasne rýchlo. To, čo by som povedal pred desiatimi rokmi, by bolo úplne niečo iné, čo môžem povedať dnes. Platí to, že celkový vývoj napríklad v komunikačných prostriedkoch, sa stále viac blíži k spájaniu jeho jednotlivých častí. Ak sa dnes internet, mobil, email, spájajú v jeden celok, predpokladám, že sa stane to isté aj s podielom elektroakustickej hudby na celkovej hudobnej tvorivosti. Stále platí: vždy bude záležať na umeleckej fantázii, čo z tých prostriedkov dokáže autor vytvoriť. Skladateľ má k dispozícii množstvo technických vymožeností, všetci ich ovládajú. To, čo je rozhodujúce a nezávislé na na technike, je to, s akou fantáziou, akú prekvapujúcu a presvedčivú výpoveď autor do toho prinesie.”23 (2002)

Jan JIRÁSEK (skladateľ, producent, Česko)
„Povedal by som, že celá súčasná hudba je v akejsi kríze. Napríklad niekoľko desaťročí klesá predajnosť tejto hudby na CD nosičoch, úspešnosť autorov pri ich zaraďovaní do vysielania a na programy koncertov. Napríklad festivaly súčasnej hudby a tvorivé dielne sú typickým príkladom vzniku navzájom prepojených izolovaných komunít. Samozrejme z toho vedie cesta. Môžeme jasne pozorovať, že z elektroakustickej hudby vzniká uzavretý systém, ktorý ďalej sám seba neobohacuje. Toto sa prihodilo novej hudbe celkovo. Teda musíme sa otvoriť nielen iným žánrom, ale musíme sa otvoriť hudbe iných teritórií. Mám túto skúsenosť z učenia na niektorých univerzitách v USA. Je viac ako isté, že toto dokáže súčasnú hudbu obohatiť. Ale obohacuje ju i práca vo filme, na interaktívnych a multimediálnych projektoch. Toto sú prvky, ktoré pomôžu udržať systém otvorený. Každý otvorený systém je schopný transformácie, pozitívnej zmeny a prežije. Ja osobne som optimista a verím, že elektroakustická hudba si nájde svoju cestu práve tu smerom k otvorenému systému a ďalšiemu vývoju.”24 (2002)

Paul D. MILLER – DJ SPOOKY (hudobník, publicista, DJ, USA)
„Špeciálne pre mňa je hudba akousi metaforou, nástrojom reflexie. Nemali by sme chápať hudbu len ako rytmus. Mali by sme ju chápať viac ako informáciu, ako estetické kódy nových prenosov medzi rôznymi kategóriami.
Pre mňa je DJ metafora o zobrazení konceptu koláže každodennej prítomnosti informácií, ich modelovania a prenosu do konceptuálneho umenia. Základom je rhizomatická predstava sieťovania informácií v systémoch, ktoré iniciujú vznik nových a nových informačných sietí. Toto je hlavný motív mojej hudby. Žijeme v ére fragmentu a samplingu reality, kde je už zložité rozpoznať, čo je reálne a čo už nie.”25 (2005)

Peter NELSON (skladateľ, pedagóg, publicista, Škótsko)
„Čo mi chýba v súčasnej elektroakustickej hudbe, je pochopenie ľudského zmyslu pre rytmus. Často počúvame len rytmy strojov. To je to hlavné, čo mi veľmi chýba.
Myslím, že budúcnosť novej hudby je vo využití zvukových materiálov z rôznych miest na zemeguli. Ovládame softvér a hardvér tradičnej moderny súčasnosti, ale mali by sme hľadať nové imaginatíne priestory a zobrazenia. …
V minulosti mali nahrávacie štúdiá len inštitúcie. Dnes má nahrávacie štúdio každý. Toto nám umožňuje byť voľným, možno až príliš slobodným. Potrebujeme tradíciu, sme súčasťou tejto kultúrnej tradície. Akadémie musia prinášať niečo nové. Preto potrebujeme vzdelanie v tejto oblasti, ale problém súčasnosti je v tom, že akademická pôda je príliš stará.”26 (2011)

Reiner BÜRCK (hudobník, skladateľ, pedagóg, Nemecko)
„Mne osobne chýba mnohotvárnosť. V porote Musica Nova sme počuli množstvo kompozícií z rôznych častí sveta či z Mexika, alebo Japonska. Mojim poblémom je, že kompozície znejú rovnako. Chýba mi predovšetkým originalita, individualita, osobnosť a kreativita. Je počuť veľa zvukového klišé. Úzko to súvisí s fixáciou skladateľov na techniku a produkovanie efektov, s ktorými nie je až tak ťažké niečo skomponovať. Chýba aj reflexia, predovšetkým historická reflexia toho, čo sa komponuje.
A čo prinesie budúcnosť? Myslím, že v budúcnosti budú viac dominovať improvizačné elementy. Je to ťažké odhadnúť, čo prinesie budúcnosť. Ľudské mozgy sú ovplyvňované populárnou hudbou, ktorá je všade. V súčasnosti sa mi veľmi páči Helmut Lachemann a Stockhausen, páči sa mi nová jednoduchosť, neoromantizmus a viacero skladateľov mladej generácie.”27 (2011)

Pavel KOPECKÝ (skladateľ, pedagóg, Česko)
„Vidím budúcnosť elektroakustickej hudby predovšetkým v prepojení s klasickými hudobnými nástrojmi. Je to veľmi zaujímavá cesta napríklad vo zvukovom makro detaile hudobného nástroja, čo on sám nie je schopný vytvoriť. Tak isto je veľký potenciál v kombinácii snímania zvuku a jeho následnej transformácie pri živých vystúpeniach. Čo sa týka čistej elektroniky, je to stále nový fenomén najmä vo sfére zvukovej farebnosti. Ide o prepojenie tohoto potenciálu so súčasným vývojom. Táto nová hudba má svoje pevné miesto predovšetkým v oblasti nových médií, kde si už ani nevieme predstaviť novú mediálnu komplexnosť zvukových a obrazových prostriedkov bez tejto hudby.”28 (2011).

Lenka DOHNALOVÁ (hudobná teoretička, Česko)
„Dá sa uvažovať o minimálne dvoch pohľadoch. Z vonkajšieho pohľadu, či existuje spoločenská objednávka takejto hudby a z pohľadu vnútorného, či sa systém vyčerpáva alebo sa objavuje aj niečo nové. Za ostatných päťdesiat rokov prispela rocková, populárna a filmová hudba k tomu, že si ľudia navykli na elektroakustický zvuk a nepovažujú ho za niečo výnimočné. Čo sa týka rockovej hudby, World Music, New Age Music, tam je najživotaschopnejšia fúzia s elektroakustikou, kde dochádza k styku individualizovaného výrazu a niektorých nových postupov, najmä spacializačných a ďalších. Ide tu o životaschopnú formu prejavu.
Čo sa týka umeleckej elektroakustickej hudby ide o akýsi úzky odborný záujem. Napomáha tomu aj fakt, že táto hudba sa vyučuje najmä na univerzitách a stáva sa akousi špecializovanou formou hudby.
Ak túto hudbu prezentujeme na verejnosti, časť skladateľov si osvojuje zásady hudby inštrumentálnej: to znamená, že stavia dielo na vnútornom a dramatickom konflikte. Výrazovými prostriedkami to ešte intenzifikuje. Pre poslucháčsku oblasť sa táto hudba stáva emočne náročnou. Druhým faktorom je väzba na technické médium, ktoré sa veľmi dynamicky vyvíja. Skladatelia sa nestačia adaptovať na nové prostriedky. Nemajú od nich odstup.
Tvorba elektroakustickej hudby je najmä o farbe. Kompozície sa začínajú podobať jedna druhej, lebo si skladatelia nestačia vybudovať individuálny odstup. Ďalším problémom súčasnej poslucháčskej obce je očakávanie väčšej vitalizácie a harmonizácie. Vyzerá to tak, akoby mala elektroakustická hudba súčasnosti poklesnúť z umeleckej sféry do estetickej. Totiž dnes nikto neočakáva, že hudba bude niečo riešiť a bude predkladať dramatické príbehy.
Elektroakustická hudba by mohla viac štruktúrovane pracovať s otvoreným dielom. Veľká časť tejto hudby je akousi experimentálnou hudbou, ktorá si skúša nové výrazové prostriedky. Len málokedy z nej cítiť silnú koncepciu, osobnú motiváciu, ťažný nápad. Nápad, ktorý by sa odrazil v celkovej gestike a dával skladbe koncepciu.
Zásadný problém sa ukazuje v tom, že množstvo skladateľov nemá prax a skúsenosť s hudobným nástrojom. Ide o to, že majú minimálnu skúsenosť napríklad so sláčikovými, alebo dychovými nástrojmi, alebo komponovaním pre pohyb či tanec. Takáto skúsenosť dáva autorovi prirodzený pulz a cit pre antropologické gesto a určitú prirodzenú temporaritu.”29 (2011)

Michal KOŠUT (skladateľ, pedagóg, Česko)
„Na elektroakustickej hudbe mi chýba presne to, čo na ne-elektroakustickej kompozícii. Súčasná hudba sa stáva formálnou. To znamená, že sa zdôrazňuje vonkajšia forma a to konkrétne spôsob práce, spôsob výberu materiálu aj softvéru, na ktorom je tento materiál spracovaný. Myslím že absentuje obsah. Vyzerá to tak, že táto hudba prestáva reflektovať poslucháča. Mám na mysli vzdelaného poslucháča, ktorý má záujem o nekomerčnú hudbu. Obávam sa, že väčšina súčasnej hudby neoslovuje.”30 (2011)

Juraj ĎURIŠ (zvukový dizajnér, skladateľ, dramaturg, Slovensko)
Vždy som si predstavoval pod pojmom hudba niečo zvláštne, čo uctieva vyšší princíp – úctu k autorite. Chýba mi poctivosť prístupu, výdrž hľadať a experimentovať. Sprevádza nás neuveriteľná povrchnosť a skrývanie sa za oponu zvukovej štruktúry. Toto má byť cieľom?
Chýbajú mi obsahy a s tým spojené „obrazy”. Elektroakustická hudba nám dovoľuje odhaliť oponu abstrakcie a tvoriť imagináciu. Dovoľuje nám stavať iné svety. Je tu predsa neuveriteľná možnosť expresie nových technológií. Homo sapiens má zvláštny dar; dar sebareflexie a tu vzniká priestor na príbehy.
Kvantová fyzika hovorí: ak sa nedívaš, existujú len vlny (oceán) možností, ak sa dívaš (na objekt), existujú len častice skúseností. Vznikajú nové obrazy – odtlačok ľudskej mysle skladateľa. Toto rozvinutie nám dovoľuje sonicART a elektroakustická hudba.

”20 Záznam besedy s Olivierom Messiaenom … In: Slovenská hudba 1993/1, s. 7-8.
”21 Z rozhovoru so Zuzanou Martinákovou, Ex Tempore, marec 1995, Rádio Devín Slovenský rozhlas (archív SRo).
”22 ĎURIŠ – GODÁR: Tri stretnutia. Rozhovor s Mirom Bázlikom. In: Slovenská hudba 1996, č. 1-2, str. 215.
”23 Z rozhovoru s autorom, Praha Musica Nova 2002 (archív autora).
”24 Z rozhovoru s autorom, Praha, Musica Nova 2002 (archív autora).
”25 Z rozhovoru s autorom, Bratislava A4, október 2005 (archív autora).
”26 Z rozhovoru s autorom, Praha, Musica Nova 2011 (archív autora).
”27 Z rozhovoru s autorom, Praha, Musica Nova 2011 (archív autora).
”28 Z rozhovoru s autorom, Praha, Musica Nova 2011 (archív autora).
”29 Z rozhovoru s autorom, Praha, Musica Nova 2011 (archív autora).
”30 Z rozhovoru s autorom, Praha, Musica Nova 2011 (archív autora).

261 Trackbacks / Pingbacks

 1. Link Shortener Bitly
 2. SpytoStyle.Com
 3. fue
 4. future university egypt
 5. future university
 6. future university
 7. future university egypt
 8. future university
 9. جامعة المستقبل
 10. جامعة المستقبل
 11. future university egypt
 12. fue
 13. arms extension
 14. low-row
 15. machine chest press
 16. pistolet de massage
 17. chat-ave
 18. reputation defenders
 19. best-domain-broker
 20. Assignment help
 21. Custom Assignment Writing Services
 22. Homework help online
 23. Locksmith Cramlington
 24. Dragon City cheat tool
 25. Roblox francais
 26. Evony The King’s Return Cheats 2023
 27. Dragon Awaken cheats gold
 28. Taonga hack coins
 29. porn
 30. TikTok
 31. Lost Keys
 32. natural scar treatment
 33. stop crying
 34. moisturize foot
 35. Öncelik ana sözü ''mobil ödeme bozdurma'' olacak.
 36. Türk Telekom mobil ödeme bozdurma
 37. Become an Aussie Porn Star
 38. World of Tanks Blitz cheats francais
 39. SimCity Buildit hack simoleons
 40. Animal Jam shop
 41. oopsi
 42. Emergency locksmith
 43. diseño de paginas web
 44. Click Here
 45. Click Here
 46. Click Here
 47. Click Here
 48. Click Here
 49. Brawlhalla mammoth coins generator online
 50. Harry Potter Hogwarts Mystery cheats 2020
 51. Real Racing 3 cheat tool
 52. Dragon Storm Fantasy cheats francais
 53. Puzzles and Survival cheat
 54. 바카라게임
 55. beauty box
 56. allure beauty box
 57. allure beauty box
 58. ThredUp Haul
 59. ThredUp Haul
 60. simply health therapy
 61. over hard eggs
 62. login.wirecard/activate
 63. bankofamerica com activatedebitcard
 64. telemundo.com/activar
 65. Click Here
 66. wormout gel
 67. bird store
 68. cockatiels
 69. lory feed
 70. 온라인카지노게임
 71. Le duo grande review
 72. SHEIn jewelry haul
 73. Click Here
 74. Click Here
 75. jagojp
 76. Click Here
 77. Click Here
 78. Click Here
 79. Click Here
 80. Click Here
 81. Click Here
 82. Click Here
 83. Click Here
 84. Click Here
 85. best beauty 2023
 86. best beauty 2023
 87. best beauty 2023
 88. beauty reviews 2023
 89. beauty reviews 2023
 90. beauty reviews 2023
 91. allure best products
 92. allure best products
 93. Click Here
 94. Click Here
 95. remote control robotics
 96. Space ROS
 97. fundamentals of robotics
 98. Click Here
 99. Click Here
 100. Click Here
 101. Reputation Defenders
 102. Reputation Defenders
 103. Reputation Defenders
 104. Click Here
 105. Play Together hack 2023
 106. Genshin Impact primogems generator online
 107. Click Here
 108. Click Here
 109. Drakensang Online hack 2020
 110. Click Here
 111. Click Here
 112. Click Here
 113. Click Here
 114. Click Here
 115. Click Here
 116. Click Here
 117. Click Here
 118. Click Here
 119. Click Here
 120. Click Here
 121. Click Here
 122. Click Here
 123. Click Here
 124. Click Here
 125. geschenke für männer ab 60
 126. Click Here
 127. Click Here
 128. grand rapids same day crowns
 129. grand rapids dentist
 130. grand rapids teeth whitening
 131. Click Here
 132. https://gquery.org/
 133. Click Here
 134. Click Here
 135. 안전슬롯사이트
 136. Click Here
 137. Click Here
 138. Click Here
 139. Click Here
 140. Click Here
 141. Click Here
 142. Click Here
 143. Click Here
 144. Click Here
 145. Click Here
 146. refer and earn apps without KYC
 147. Click Here
 148. Click Here
 149. Click Here
 150. Click Here
 151. Click Here
 152. Click Here
 153. Click Here
 154. Click Here
 155. Click Here
 156. Click Here
 157. Click Here
 158. Click Here
 159. Click Here
 160. Click Here
 161. Artificial Flowers
 162. lokalvård
 163. storstädning
 164. fönsterputsning
 165. 하이 롤러 카지노
 166. 카지노 게임 온라인
 167. receive payment IBAN
 168. league of legends oce iron account
 169. low mmr lol accounts
 170. Share Referral Code or Link
 171. fitness leggings
 172. hot wallet crypto
 173. top crypto exchanges
 174. arculus wallet review
 175. itrustcapital
 176. instagram profile picture
 177. instagram story views
 178. Google reviews
 179. casinos
 180. reputation defenders
 181. 슬롯사이트
 182. Dad meme
 183. 2023 Books
 184. Which laptop brand is the most reliable
 185. obituary
 186. memorial
 187. deles
 188. deles
 189. IRA Empire
 190. little kids stuff
 191. sons games
 192. sons games
 193. little kids stuff
 194. little kids stuff
 195. commute bags
 196. golf cart rental Isla mujeres
 197. rent golf cart Isla mujeres
 198. rent golf cart
 199. Solid Wood Dining Table
 200. Solid Wood Study Table
 201. Solid Wood Cabinet / Storage
 202. bet of the day
 203. berita kripto
 204. King of Avalon Dragon Warfare cheats generator online
 205. episode gem hack
 206. Best Fiends cheats generator online
 207. Chirurgie esthétique Tunisie
 208. Chirurgie Tunisie
 209. National Chi Nan University
 210. cardano
 211. cardano
 212. best book for business startup
 213. Triangles
 214. Triangle
 215. Triangles
 216. Jaipur luxury tour
 217. damac
 218. Cheap Flight Tickets
 219. best cbd brand 2023
 220. french bulldog puppy for sale
 221. dog breeder french bulldog
 222. Prof. Hesham Arafat
 223. Academic excellence
 224. دورات ماجستير إدارة الأعمال في مصر
 225. اقتصاد
 226. ????? ????? ???????? ???????
 227. Job prospects in MIS
 228. الهندسة الميكانيكية
 229. future University application form
 230. SEOSolutionVIP Fiverr
 231. parcours a ninja warrior
 232. mur ninja warrior
 233. drop set musculation
 234. Fiverr Earn
 235. Fiverr Earn
 236. fiverrearn.com
 237. fiverrearn.com
 238. fiverrearn.com
 239. fiverrearn.com
 240. fiverrearn.com
 241. fiverrearn.com
 242. syarat daftar syarikat sdn bhd ssm
 243. fiverrearn.com
 244. 3pl Broker
 245. clothes manufacturer mexico
 246. fiverrearn.com
 247. fiverrearn.com
 248. french bulldog
 249. fiverrearn.com
 250. fiverrearn.com
 251. Grand piano storage
 252. Training Philippines
 253. Media
 254. partners
 255. best university Egypt
 256. برامج ريادة الاعمال والابتكار بمصر
 257. live sex cams
 258. FiverrEarn
 259. FiverrEarn
 260. Generator Repair near me Leeds
 261. cheap sex cams

Comments are closed.