Na ceste k UMENIU ZVUKU | sonicART

sonicART
sonicART

LINKY:

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Prológ

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Umenie zvuku

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Umenie hluku

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | sonicART

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | Diskusia

Na ceste k UMENIU ZVUKU sonicART | sonicART

 • sonicART |
 • sonicART a hudba |
 • Film a video |
 • Rozhlas |
 • Hľadanie definície sonicARTu |

sonicART

Týmto termínom pomenúvam umeleckú formu, v ktorej je dominantný zvuk. Ide o umenie, ktoré vychádza z hudobného umenia, výtvarného umenia a intermediálneho umenia súčasnosti.”13
Je jednoduchšie hovoriť o tom, čo umenie zvuku (sonicART) nie je, ako o tom, čo ním je. Dochádza tu k prekrývaniu či rozšíreniu hudby na umenie zvuku, aj keď umenie zvuku používa veľa spoločných zvukových nástrojov s hudbou. Neexistuje zatiaľ komplexná definícia, ktorá by presne popisovala umenie zvuku. Príčinou ťažkostí s jej vymedzovaním je veľmi široká škála foriem, ktorými sa vyjadruje, od hudby cez programovanie až po výtvarné umenie. Toto umenie nájdeme tak v galériách ako i na koncertoch vážnej hudby.

sonicART a hudba

V inštrumentálnom priblížení sú zvukové objekty – noty – typické krátkym trvaním a fixnou zvukovou farbou. Organizujú sa do väčších štruktúr prostredníctvom média zaužívanej notácie – partitúry.”14
Elektroakustická hudba, musique concrète, akuzmatická hudba však používajú svoj technický jazyk na pomenovanie sónických objektov, ich kategorizáciu a kreovanie. Toto technické médium podporujú aj štúdiové technológie, ktoré už nemajú nevyhnutný vzťah k zaužívanej notácii.
Súčasné zvukové technológie nám poskytujú neobmedzený priestor pre transformácie zvuku, čím pomáhajú konštruovať ľubovoľnú architektúru sónických (zvukových) objektov, ako základných prvkov umeleckých realizácií. Tieto procesy sú bezproblémové aj v prípade používania zaužívanej notácie.”15
Umenie zvuku (sonicART) má svoje historické korene v akademickej tradícii elektroakustickej (elektronickej) hudby. Až donedávna boli tvorivé podnety tohoto žánru sústredené vo veľkých centrách, akými boli rozhlasové a televízne štúdiá, či univerzity. Dôvodom bola vysoká cena požívaných technologických zariadení a ich unikátnosť. V období 50-tych a 60-tych rokov sa objavuje elektroakustická hudba ako študijná disciplína a odbor aj na pôde univerzitného vzdelávania. V súvislosti s tým sa tu začína prirodzene rozvíjať aj teória tejto novej hudby. Študenti a praktici boli vo väčšine prípadov absolventmi štúdia tradičných hudobných odborov. Neskôr s rastúcou dostupnosťou ceny technológií sa dostávajú tieto kompozičné nástroje aj do domácich podmienok. Presadzuje sa tento druh tvorby aj na rockovej či popovej scéne, na ktorej hudobníci len v obmedzenej miere rešpektujú akademické hudobné tradície. Oba prúdy tak koexistovali súbežne a postupne dochádzalo k ich konvergencii a tvorbe jedného „umenia”.
Termín zvukové umenie znamená v rôznych kontextoch rôzne veci. Sónické umenie – umenie zvuku je novým odborom, ktorý sa postupne definuje sám. V súčasnosti hovoríme o hudbe, zvukovej kompozícii, zvukovej inštalácii, performancii, ambientnej hudbe, radioARTe, zvukovom dizajne pre video, film, multimédiách i o akuzmatickej hudbe. Skúmajú sa, zdokonaľujú, hľadajú sa nové kontexty tejto čoraz významnejšej umeleckej formy. Otvára sa nový priestor výskumu a výuky v oblasti potenciálu výrazových prostriedkov expresie nových zvukových technológií.

Film a video

Význam zvukového dizajnu vo filmoch a televízii v posledných rokoch neustále rastie. Dôvodov je celý rad, napr. rastúca zložitosť a vyššie výkony zvukových systémov kín so sofistikovanejšími systémami priestorového zvuku, nový dopyt spotrebiteľov po vyššej kvalite zvuku, ktorá by mala sprostredkovať prirodzený a kvalitnejší pocit či zážitok z produkcie a pod. Úlohou zvukového dizajnéra vo filme je prevziať zodpovednosť za rozsiahle a často nedostatočne pripravené časti príbehu, jeho nálady a vôbec emočného obsahu filmu. Je naozaj úlohou zvukového dizajnéra posilniť výsledný vnem?
V skutočnosti práve zvukový dizajnér musí byť ponorený do príbehu, postáv a prostredia filmu. Aj vďaka jeho prispeniu sú diváci uvádzaní na cestu príbehu, ktorý vnímajú ako autentický, a ktorý je ľudskou metaforou aj jeho životných skúseností. S využitím všetkých nástrojov hudby, psychológie, akustiky, princípov drámy a umenia inštrumentácie vstupuje zvukový dizajnér do hry správnym výberom zvuku v správnom okamihu, aby vyvažoval estetické a technické možnosti filmu súčasne.
To naznačuje, že úloha zvukového dizajnéra sa posunula z niekdajšej periférie do centra filmových realizácií. Kvalitný zvukový dizajn posilňuje kontrast vizuálnych prvkov a perspektív a pridáva tiež prvky, ktoré v skutočnosti vôbec neexistujú a pritom sa jeho kompetencie často považujú len za post-produkciu!

Rozhlas

Zvuk dizajnovaný pôvodne pre špeciálne rozhlasové vysielanie sa označoval ako radiophonics. Dnes sa týmto pojmom pomenúva už širšia paleta zvukových realizácií. Termín radiophonics sa prekrýva s akuzmatikou,”16 ktorá je kombinovaná s dialógom (rozhlasová hra) a zvukovou transformáciou – zvukovým dizajnom. V roku 1958 zriadilo BBC v Londýne pracovisko Radiophonic Workshop. Vznikali tu práce, ktoré presahovali rámec vysielania rozhlasovej tvorby, elektroakustické diela v spojení s textom. Vytvorenie štúdia Radiophonic Workshop BBC do značnej miery ovplyvnilo vnímanie novej zvukovosti v masovom meradle. Podobné pracovisko s takýmto zameraním čoskoro vzniklo aj v Bratislave v roku 1965 – Experimentálne štúdio Československého rozhlasu. Vznikala tu experimentálna elektroakustická hudba a zvukový dizajn pre slovesnú dramatickú tvorbu. Okrem spomínaného zvukového dizajnu sa tu dodnes realizuje rad významných diel slovenskej hudobnej a slovesnej experimentálnej tvorby.”17
Tradičné hudobné disciplíny vnímajú zvukové umenie (sonicART) neraz ako hrozbu. Aby sme to mohli pochopiť, treba si uvedomiť, aký majú vzájomný vzťah rôzne formy hudobného umenia. Za tradičné umenie považujeme maliarstvo, prípadne sochárstvo. Hudba i výtvarné umenie súčasnosti si uplatňujú nárok na využívanie umenia zvuku. Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia sa objavili nové prvky umeleckých konštrukcií, ako napr. objekty. Postupne sa začalo definovať konceptuálne umenie. Staršie formy umenia sa vyčerpávajú a strácajú schopnosť rozvoja a objavovania nového. Životaschopnosť umenia zvuku už preveril čas. Môžeme s ľahkosťou tvrdiť, že umenie zvuku (sonicART) ako nová umelecká forma ešte nie je vyčerpaná a je schopná pokračovať v experimentovaní a hľadaní nového. V tomto kontexte sa ukazuje pojem hudba ako menej flexibilný, pretože nedokáže naďalej popisovať celý priestor umenia zvuku.

Hľadanie definície sonicARTu

Umenie zvuku (sonicART) je novou formou umenia. Skôr by sme však mali hovoriť v množnom čísle, teda o formách umenia zvuku. Umenie zvuku zahŕňa širokú škálu aktivít, možno ešte širšiu, než iné umelecké formy. Pre mnohých zvukových umelcov, skladateľov je zvuk hlavným prostriedkom a nositeľom hudobných štruktúr, harmónie. Pre iných tvorcov, napríklad filmárov je zase zvuk len doplnkom ich tvorby a má v nej len podpornú úlohu. Časy sa však menia. Zvuk je životaschopným, vie existovať samostatne ako autonómny tvorivý materiál. Dnes smelo siaha po rovnocennej pozícii v rámci autonómneho diela.

Hľadanie definície novoprichádzajúcej formy – sonicARTu – nie je jednoduché z viacerých dôvodov:

 • forma tohto umenia je často nejasná, zrejmejšie sú predmety záujmu, ťažšie je už definovať hranice a ich prekrývanie s ďalšími už zavedenými formami
 • abstraktnosť formy a jej výklad býva často rozporuplný.

Nová forma vzniká často nenápadne, vyrastá ako súčasť väčšej formy (akejsi rodiny foriem). Po získaní vlastnej identity však žiada uznanie, ktoré jej prináleží. Rodič sa často zdráha nechať svojho potomka ísť svojou vlastnou cestou, stále si myslí, že ešte nie je dostatočne zrelý. Umenie zvuku (sonicART) zažíva všetky tieto problémy.

Ako zjavenie zapôsobilo vyhlásenie anglického skladateľa Trevora Wisharta:

„Elektroakustická hudba je mŕtva – nech žije sonic art!”18

Umenie zvuku (sonicART) je jednoducho potomkom vysoko špecializovanej hudobnej aktivity. Samo o sebe je toto tvrdenie už pravdou, no popisuje len časť celého príbehu. Umenie zvuku zahŕňa širokú škálu tvorivých aktivít, z ktorých mnohé nemajú absolútne nič spoločné s hudbou. Ale rovnako ako hudba, aj tieto aktivity sú určené pre publikum. V niektorých ohľadoch by bolo rozumné hovoriť iba o hudbe a jednoducho argumentovať tým, že všetka hudba je zvukovým umením. No akékoľvek zvukové umenie rozhodne ešte nie je hudbou!
Ak chceme definovať umenie zvuku všeobecne, je to problém. Ako môžeme napríklad rozlišovať medzi konvenčným umeleckým dielom, v ktorom sa pracuje so zvukom a sonicARTom, v rámci ktorého zvuk aktívne kreujeme? Skôr navrhujem, aby sme sa sústredili na definovanie centra nášho umeleckého záujmu. A pretože v ňom je zaangažovaných viacero rôznych odborov, zdá sa, že aj zvukové umenie má viacero centier. Je teda možné podať užitočný a jasný výklad sonicARTu?
Ide o obrovský rozsah a rozmanitosť umeleckej rodiny; od výtvarného umenia k performancii; od filmu až po interaktívne inštalácie; od poézie k soche a nezabudnime ani na hudbu. To všetko môže byť a je súčasťou multikultúrnej spoločnosti, akou je sonicART.”19

”13 Forma zápisu (sonicART) odráža môj spôsob uvažovania o fenoméne sonic art. Ide o jeden koncept chápania umenia zvuku, ktorého súčasťou je aj radioART pozri www.radioart.sk (2000 – 2011) – predchádzajúce stránky www.sonicart.sk. Ak v texte uvádzam vlastné myšlienky, vždy použijem formu sonicART.
”14 Hovorím o hudbe v zaužívanom zmysle.
”15 WISHART 1996, str. 7-8.
”16 Akuzmatika označuje zvláštnu formu projekcie zvuku bez kontaktu s vizuálnou podobou jeho zdroja.
”17 ČIERNA 2011, str. 110–130.
”18 WISHART 1996, str. 7–9 (preložil autor).
”19 GIBBS 2007, str. 9.

– Juraj ĎURIŠ –

270 Trackbacks / Pingbacks

 1. Url Shortener For Twitter
 2. Lincoln Georgis
 3. spytostyle.com
 4. future university
 5. future university egypt
 6. جامعة المستقبل
 7. جامعة المستقبل
 8. future university
 9. future university
 10. fue
 11. future university
 12. future university egypt
 13. future university egypt
 14. جامعة المستقبل
 15. Natraj Pencil Packing Job Work From Home
 16. fue
 17. future university egypt
 18. roulette abdominaux
 19. muscu epaule
 20. machine low row
 21. ring mma
 22. press musculation
 23. endurance infos
 24. gant street workout
 25. machine musculation
 26. leg extension
 27. élastiques sport
 28. tapis de marche
 29. freechat now
 30. chat with stranger
 31. chat iw
 32. reputation defenders
 33. Cory Chase MILF City
 34. Lila Lovely Thanksgiving
 35. health skills
 36. Assignment Writing
 37. Assignment writer
 38. Academic Writing Service
 39. Locksmith Newcastle
 40. Dragon City hack gems
 41. latina porn
 42. Locked Out
 43. help allergies
 44. personalized anniversary gift
 45. valentine gift
 46. valentines gift
 47. ANAHTAR KELİMELER
 48. Mobil ödeme bozum
 49. Aussie camgirls
 50. Klondike hack 2020
 51. Hero Wars hack 2020
 52. Monster Legends hack
 53. SimCity Buildit account
 54. oopsi
 55. Locksmith Gosforth
 56. diseño de paginas web
 57. Click Here
 58. Click Here
 59. Click Here
 60. Click Here
 61. Click Here
 62. Click Here
 63. RAID Shadow Legends ios
 64. 바카라사이트
 65. Click Here
 66. allure beauty box
 67. allure beauty box
 68. allure beauty box
 69. ThredUp Haul
 70. ThredUp Haul
 71. Allure Beauty Box
 72. Valentine's Day HAUL
 73. pcakes kale chips yummy healthy eats tasty scrumptious sweets
 74. over hard eggs
 75. spiritual african american good morning quotes
 76. beachbodyondemand/activate
 77. bet.com activate
 78. Click Here
 79. bird food
 80. hand feed
 81. ronnivet
 82. 카지노사이트
 83. SHEIN jewelry
 84. jagojp
 85. Click Here
 86. Click Here
 87. Click Here
 88. Click Here
 89. Click Here
 90. Click Here
 91. best skincare
 92. allure beauty box
 93. best skincare
 94. best skincare
 95. best skincare
 96. best beauty 2023
 97. allure best products
 98. allure January
 99. allure January
 100. allure best products
 101. allure best products
 102. allure January
 103. Click Here
 104. allure January
 105. Click Here
 106. Click Here
 107. spaceros
 108. Click Here
 109. Space ROS
 110. Click Here
 111. Click Here
 112. Click Here
 113. Click Here
 114. Reputation Defenders
 115. Click Here
 116. Reputation Defenders
 117. Click Here
 118. Play Together cheats 2020
 119. Free Fire xbox one
 120. Dead Frontier 2 Cheats 2023
 121. Click Here
 122. Click Here
 123. Click Here
 124. emigrar a Canada
 125. Click Here
 126. Click Here
 127. Click Here
 128. Click Here
 129. Click Here
 130. Click Here
 131. Click Here
 132. Click Here
 133. Click Here
 134. Click Here
 135. grand rapids same day crowns
 136. grand rapids dentist
 137. Click Here
 138. Click Here
 139. https://gquery.org/
 140. Click Here
 141. Click Here
 142. Click Here
 143. Click Here
 144. 슬롯사이트
 145. Click Here
 146. Click Here
 147. Click Here
 148. florarie cluj florisis
 149. florarie florisis
 150. Click Here
 151. Click Here
 152. Click Here
 153. Click Here
 154. Click Here
 155. Click Here
 156. Click Here
 157. Click Here
 158. Click Here
 159. Click Here
 160. Click Here
 161. Click Here
 162. Click Here
 163. Click Here
 164. Click Here
 165. cardano tokens
 166. Funeral Supplies
 167. veckostädning
 168. veckostädning
 169. lokalvård
 170. 실제 현금 카지노
 171. 카지노 게임 플레이
 172. 무료 카지노 게임
 173. make payemnt ach and sepa
 174. oce iron account lol
 175. valorant accounts
 176. euw iron account lol
 177. iron lol account na
 178. Wrorld's Best Referral Earning Platform
 179. get investment for startup
 180. new cryptocurrency release 2023
 181. superhero leggings
 182. itrustcapital
 183. gemini exchange
 184. arculus wallet review
 185. top crypto exchanges
 186. snaptik
 187. download instagram videos
 188. Google reviews
 189. global casino brand
 190. reputation defenders
 191. 온라인슬롯사이트
 192. dad joke meme
 193. 2023 Books
 194. laptop brands
 195. memorial
 196. find people
 197. funeral directory
 198. family member
 199. gratis annonser
 200. gratis annonsering
 201. ny annonse
 202. traveling sons
 203. traveling sons
 204. little kids stuff
 205. little kids stuff
 206. little kids stuff
 207. Outerwear
 208. carrito de golf isla mujeres
 209. golf cart isla mujeres
 210. football betting strategy
 211. apa itu kripto
 212. Chirurgie esthétique Tunisie
 213. Chirurgiens esthétique Tunisie
 214. National Chi Nan University
 215. 30 60 90
 216. 30 60 90 Triangles
 217. 30 60 90
 218. Triangle
 219. Jaipur family tour
 220. Dubai commercial license
 221. Sky view dubai
 222. blue french bulldog
 223. Cheap Flight Tickets
 224. best cbd brands
 225. Course syllabus at future university in egypt
 226. best university egypt
 227. Higher education
 228. Get in Touch with Faculty of economics
 229. future university in egypt
 230. Business school in Egypt
 231. برامج البكالوريوس في جامعة المستقبل
 232. Personal statement for future university
 233. Maillot de football
 234. SEOSolutionVIP Fiverr
 235. SEOSolutionVIP Fiverr
 236. strip led camera da letto
 237. pannello led
 238. cage a squat
 239. peck dec
 240. Fiverr Earn
 241. Fiverr Earn
 242. Fiverr Earn
 243. fiverrearn.com
 244. fiverrearn.com
 245. fiverrearn.com
 246. cara daftar sdn bhd murah online ssm
 247. freight class calculator
 248. transportation management system
 249. french bulldog for sale houston
 250. fiverrearn.com
 251. weather today
 252. fiverrearn.com
 253. fiverrearn.com
 254. fiverrearn.com
 255. puppies french bulldog
 256. fiverrearn.com
 257. fiverrearn.com
 258. fiverrearn.com
 259. puppy french bulldogs for sale
 260. Piano storage solutions
 261. Streamer
 262. partners
 263. fue
 264. live sex cams
 265. FiverrEarn
 266. FiverrEarn
 267. FiverrEarn
 268. FiverrEarn
 269. Generator Repair near me Yorkshire
 270. cheap sex cams

Comments are closed.