KONTINUITA PREMIEN 7 – Muzikologický seminár

MUZIKOLOGICKÝ SEMINÁR, 23. november 2015
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UKF V NITRE
SLOVENSKÁ MUZIKOLOGICKÁ ASOCIÁCIA
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
VENOVANÝ 50. VÝROČIU ZALOŽENIA EXS V BRATISLAVE

exs50-Bratislava-470

 

 

 

Sieň Konštantína Filozofa v Nitre, 23. november 2015, Univerzita Konštantína v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, Slovakia

PROGRAM

Pondelok 23. november 2015
09.00 Prezentácia
09.30 Otvorenie

Tematické okruhy:
Slovenská a česká hudobná tvorba
– kontinuita premien hudobných smerov, kompozičných techník a interpretačných štýlov
Osobnosti a inštitúcie v 20. storočí
– kontinuita vývojových premien
Hudobná tvorba v 21. storočí – inovácie a trendy

10.00 – 11.15 vedie Mgr. Alena Čierna, PhD.
Mgr. Alena Čierna, PhD.
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kapitoly z histórie Experimentálneho štúdia v Bratislave

Ing. Juraj Ďuriš
Slovenský rozhlas v Bratislave
Na ceste k umeniu zvuku – sonicART

Prof. Krzysztof Kostrzewa, dr. hab.
Uniwersitet Rzeszowski, Wydział Muzyki
„Missa elettronica“ Bogusława Schaeffera – tradycja i współczesność / „Elektronická omša“ Boguslawa Schaffera – tradícia i súčasnosť

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Katedra kulturológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kauza komprovizácie na Slovensku v súčasnej tvorbe a reflexii

Dr. Anna Łuczak
Instytut Muzyki, Uniwersytet Zielonogórski Polska
Muzyka i matematyka.– Przełamywanie barier, punkty styczne

11.15 – 11.30 h Prestávka

doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD.
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hudba ako zvukovo-farebné umenie – klavírna tvorba Ivana Paríka (1936 – 2005)

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy, PF Univerzity Karlovej v Prahe
Prvky soudobé notace v české klavírní tvorbě pro děti

Mgr. Soňa Dobrocká
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autorský prínos Mikuláša Moyzesa a Mikuláša Schneidra-Trnavského v oblasti všeobecného vzdelávania

Eva Nideska, Ph.D.
Uniwersitet Rzeszowski, Wydział Muzyki
Wpływ Beli Bartóka na rozwój folkloryzmu w Polsce/Vplyv Bélu Bartóka na rozvoj folklorizmu v Poľsku

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská ľudová pieseň v hudobnopedagogických dielach Bélu Bartóka

12. 45 – 13.00 h Prestávka

Mgr. Fojtíková Lucia
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum Bratislava
Gospel music a repertoár novej duchovnej piesne

PaedDr. Ľubomíra Zahradníková
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Povedz mi svoj príbeh. Ondrej Juraši – melodika hudby a života

Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD.
Samostatný vedecký pracovník, Northampton, Veľká Británia
Duci de Kerekjarto. Portrét zabudnutého huslistu
pasívna účasť

Marek Kundlák
Od osnovy k vlne a späť
pasívna účasť

14.30 – 15.30 h Diskusia – roundtable