Návštěva Groupe de Recherche v ČSSR 1966

Pierre Schaeffer at the GRM Studio, Paris France

Pierre Schaeffer at the GRM Studio, Paris France
Mixconsole_GRM
Mixconsole GRM

Francouzští skladatelé svoji misi zrealizovali až na přelomu listopadu a prosince roku 1966. Stali se tak hlavními osobnostmi v pořadí již třetího semináře elektroakustické hudby, tentokrát však v plné moci hudby konkrétní. V druhém čísle časopisu Hudební rozhledy [43] z roku 1967 Vladimír Lébl shrnuje přínos návštěvy francouzských skladatelů v čele s Pierrem Schaefferem. Na popud komise pro elektronickou hudbu SČS se ve dnech 30. 11. – 9. 12. 1966 uskutečnil seminář experimentální hudby, který navázal na předchozí semináře pořádané touto komisí. Konference se konala v Praze, tentokrát pod vedením předních členů Service de la recherche francouzského rozhlasu a televize. Hlavní osobností byl ředitel tohoto ústavu, Pierre Schaeffer, a jeho spolupracovníci, jmenovitě skladatelé François Bayle a Gustav Reibel. [44] Konferenci tlumočil E. Herzog. [45] Iniciativa pro uspořádání semináře, podle Lébla, přišla ze strany francouzských skladatelů. Akce se uskutečnila díky podpory Československého rozhlasu v Praze, Výzkumného ústavu rozhlasu a televize a řady ochotných jedinců. Z kvantitativního i kvalitativního hlediska se jednalo o jednu z nejvýznamnějších událostí SČS v rámci mezinárodní spolupráce. [46] „Francouzští hosté seznámili účastníky semináře s hlavními organizačními, technickými, teoretickými a uměleckými aspekty své aktivity, která díky silné osobnosti Pierra Schaeffera probíhá na pozoruhodně vytříbené autentické metodologické základně. [47]

In: MAREK HOLÁŠEK (BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE)
Pierre Schaeffer v Čechách: domácí reflexe musique concrète
Vedoucí práce: PhDr. Martin Flašar, Ph.D. 2014, [MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ]

[43] LÉBL, Vladimír a kol. Poučení z Pařížské školy. Hudební rozhledy. 1967, roč. 20, č. 2, s. 41 – 44.
[44] Tamtéž, s. 41
[45] ŠTĚDROŇ, Miloš. Elektronika a konkrétní hudba: Marginálie o některých momentech vývoje elektronické a konkrétní hudby v Brně konce 60. a začátku 70. let. In BÜSCHER, Barbara et al. Umění a nová média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 56-59.
[46] LÉBL, s. 41 47 Tamtéž, Op. cit. , s. 41
[47] Tamtéž, Op. cit. , s. 41