SUBHARCHORD | Electronic Music Istrument 1969

[nggallery id=3]

Electronic Music Istrument

The Subcharchord installation into the Experimental Studio Bratislava – Exs was made by Mr. Dipl.Ing. Gerhard Steinke from RFZ Berlin in January 1969. The composer and head of Exs Mr. Peter Kolman and the creators of electro acoustic music Mr. Peter Janik and Mr. Jan Backstuber attended this presentation.
The instrument was used in the Experimental Studio from 1969 to 1986. In the same year it was relocated to the State Music Conservatory in Bratislava for the electro acoustic music teaching purposes of the students of composition.
After 1990 it was returned to the Exs. At that time it was used only sporadically, due to rapid progress in the field of the digital generation synthesizers. After 2009 is part of Technical Museum in Vienna.
The Subharchord was used widely in the realization of sound effects, scenic music for radio drama programs as well as in pop and stylized folk music as the source of the atypical instrumental sound colours and dynamic progresses.
In the beginning it holds an important position among the basic sound sources in the electro acoustic music.

There are some examples of the compositions realized with the Subharchord :
– Jozef Malovec, Entrust this case to Kalle, scenic music for the radio drama, Czechoslovak Radio Bratislava, 1972
– Jozef Malovec, Puf and Muf (series), music for animation, Kratky film, film, Bratislava, 1969
– Jozef Malovec, Tabu, electro-acoustic, Czechoslovak, music, Radio Bratislava, 1970
– Marian Varga, Convergentions, pop music, Opus Bratislava, 1971
– Ivan Hrušovsky, Invocation, electro acoustic composition, composition , Czechoslovak Radio Bratislava, 1973
– Jozef Malovec, B.A.C.H., electro acoustic, Czechoslovak Radio Bratislava, 1979
– Jozef Malovec, Garden of Joy, electro acoustic composition, , Czechoslovak Radio Bratislava, 1982
– Ivan Patachich (H), Funzione accustica, electro acoustic composition, Czechoslovak Radio Bratislava, 1980

Peter Janik Exs (2002)

SUBCHARCHORD – ektronický hudobný nástroj

Inštaláciu Subharchordu Experimentálneho – Exs štúdia previedol Dipl.Ing. Gerhard Steinke, fy RFZ Berlín v januári 1969. Pri jeho prezentácii boli prítomní hudobný skladateľ a vedúci Exs Peter Kolman a realizátori elektroakustickej hudby Peter Janík a Ján Backstuber.
Nástroj bol využívaný v Experimentálnom štúdiu v rokoch 1969 až 1986, kedy bol predisponovaný do Štátneho hudobného konzervatória v Bratislave za účelom výučby elektroakustickej hudby študentov kompozície.
V tom čase bol využívaný už iba sporadicky, pretože nastúpil prudký vývoj v oblasti syntezátorov digitálnej generácie. Od roku 2009 sa nachádza v zbierke Technického múzea vo Viedni.
Subharchord bol vyžívaný v širokej oblasti realizácie zvukových efektov, scénickej hudby do rozhlasových dramatických relácií a tiež v populárnej a štylizovanej folklórnej hudbe ako zdroj atypických nástrojových zvukových farieb a dynamických priebehov .
V elektroakustickej hudbe predstavoval spočiatku významné postavenie medzi základnými zvukovými zdrojmi .

Niektoré príklady kompozícií realizovaných s využitím Subharchordu

– Jozef Malovec, Zverte prípad Kallemu, scénická hudba k rozhlasovej hre, Čs.rozhlas Bratislava, 1972
– Jozef Malovec, Puf a Muf (seriál), hudba k animovanému filmu, Krátky film , Bratislava 1969
– Jozef Malovec, Tabu, elektroakustická kompozícia, Čs.rozhlas Bratislava, 1970
– Marián Varga, Konvergencie, Populárna hudba, Opus Bratislava, 1971
– Ivan Hrušovský, Invokácia, elektroakustická kompozícia, Čs.rozhlas, Bratislava , 1973
– Jozef Malovec, B.A.C.H., elektroakustická kompozícia, Čs.rozhlas Bratislava, 1979
– Jozef Malovec, Záhrada radosti, elektroakustická kompozícia, Čs.rozhlas Bratislava, 1982
– Ivan Patachich (H), Funzione accustica, Elektroakustická kompozícia, Čs.rozhlas Bratislava, 1980

Peter Janik Exs (2002)

subharchord3